Thông tin gói cước IPHONE 6S PLUS, IPHONE 7 PLUS

Iphone 6S Plus 32GB

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

Sub299(12T)

8.990.000đ

Sub599(12T)

5.990.000đ

Sub999(12T)

X

Sub299(18T)

7.790.000đ

Sub599(18T)

3.390.000đ

Sub999(18T)

X

Iphone 7 Plus 32GB

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

Sub299(12T)

17.990.000đ

Sub599(12T)

14.990.000đ

Sub999(12T)

11.590.000đ

Sub299(18T)

16.790.000đ

Sub599(18T)

12.390.000đ

Sub999(18T)

7.390.000đ

Iphone 7 Plus 128GB

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

Sub299(12T)

20.590.000đ

Sub599(12T)

17.590.000đ

Sub999(12T)

14.190.000đ

Sub299(18T)

19.390.000đ

Sub599(18T)

14.990.000đ

Sub999(18T)

9.990.000đ

Iphone 6S Plus 32GB

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

Sub399(12T)

8.490.000đ

Sub699(12T)

6.390.000đ

Sub1099(12T)

X

Sub399(18T)

7.190.000đ

Sub699(18T)

3.990.000đ

Sub1099(18T)

X

Iphone 7 Plus 32GB

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

Sub399(12T)

17.490.000đ

Sub699(12T)

15.390.000đ

Sub1099(12T)

12.090.000đ

Sub399(18T)

16.190.000đ

Sub699(18T)

12.990.000đ

Sub1099(18T)

8.190.000đ

Iphone 7 Plus 128GB

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

Sub399(12T)

20.090.000đ

Sub699(12T)

17.990.000đ

Sub1099(12T)

14.690.000đ

Sub399(18T)

18.790.000đ

Sub699(18T)

15.590.000đ

Sub1099(18T)

10.790.000đ

Chi tiết các gói cước cam kết mua kèm máy điện thoại (Thuê bao trả sau đăng ký mới)

Tên gói cước

Loại Thuê Bao

Thời gian cam kết

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Giá bán điện thoại cho khách hàng

Iphone 7 Plus 128GB

Iphone 7 Plus 32GB

Iphone 6S Plus 32GB

Mức ký quỹ tham gia CT mua máy kèm gói cước

Sub299(12T)

TBTS phát triển mới

12 tháng

299.000đ

20.590.000đ

17.990.000đ

8.990.000đ

2.500.000đ

Sub599(12T)

TBTS phát triển mới

12 tháng

599.000

17.590.000đ

14.990.000đ

5.990.000đ

5.500.000đ

Sub999(12T)

TBTS phát triển mới

12 Tháng

999.000đ

14.190.000đ

11.590.000đ

Không áp dụng

8.900.000đ

Sub299(18T)

TBTS phát triển mới

18 tháng

299.000đ

19.390.000đ

16.790.000đ

7.790.000đ

3.650.000đ

Sub599(18T)

TBTS phát triển mới

18 tháng

599.000

14.990.000đ

12.390.000đ

3.390.000đ

8.200.000đ

Sub999(18T)

TBTS phát triển mới

18 Tháng

999.000đ

9.990.000đ

7.390.000đ

Không áp dụng

13.200.000đ


Chi tiết các gói cước cam kết mua kèm máy điện thoại (Thuê bao trả sau hiện hữu)

Tên gói cước

Loại Thuê Bao

Thời gian cam kết

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Giá bán điện thoại cho khách hàng

Iphone 7 Plus 128GB

Iphone 7 Plus 32GB

Iphone 6S Plus 32GB

Mức ký quỹ tham gia CT mua máy kèm gói cước

Sub399(12T)

TBTS hiện hữu

12 tháng

399.000đ

20.090.000đ

17.490.000đ

8.490.000đ

2.950.000đ

Sub699(12T)

TBTS hiện hữu

12 tháng

699.000

17.990.000đ

15.390.000đ

6.390.000đ

5.200.000đ

Sub1099(12T)

TBTS hiện hữu

12 Tháng

1.099.000đ

14.690.000đ

12.090.000đ

Không áp dụng

8.500.000đ

Sub399(18T)

TBTS hiện hữu

18 tháng

399.000đ

18.790.000đ

16.190.000đ

7.190.000đ

4.300.000đ

Sub699(18T)

TBTS hiện hữu

18 tháng

699.000

15.590.000đ

12.990.000đ

3.990.000đ

7.500.000đ

Sub1099(18T)

TBTS hiện hữu

18 Tháng

1.099.000đ

10.790.000đ

8.190.000đ

Không áp dụng

12.500.000đ