Gói Cước Samsung Galaxy A20, A70, A10, A30 (32GB) (2019)

Galaxy A20 (2019)

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết - TBTT, TBTS phát triển Mới

M12(12T)Chi tiết gói cước

4.190.000đ

Sub199(12T)Chi tiết gói cước

2.390.000đ

Sub299(12T)Chi tiết gói cước

1.490.000đ

Sub499(12T)Chi tiết gói cước

1.000đ

Sub599(12T)Chi tiết gói cước

---

Sub999(12T)Chi tiết gói cước

---

Sub199(18T)Chi tiết gói cước

1.690.000đ

Sub299(18T)Chi tiết gói cước

290.000đ

Sub499(18T)Chi tiết gói cước

---

Sub599(18T)Chi tiết gói cước

---

Galaxy A70 (2019)

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết - TBTT, TBTS phát triển Mới

M12(12T)Chi tiết gói cước

9.190.000đ

Sub199(12T)Chi tiết gói cước

7.390.000đ

Sub299(12T)Chi tiết gói cước

6.490.000đ

Sub499(12T)Chi tiết gói cước

4.490.000đ

Sub599(12T)Chi tiết gói cước

3.490.000đ

Sub999(12T)Chi tiết gói cước

90.000đ

Sub199(18T)Chi tiết gói cước

6.690.000đ

Sub299(18T)Chi tiết gói cước

5.290.000đ

Sub499(18T)Chi tiết gói cước

2.390.000đ

Sub599(18T)Chi tiết gói cước

890.000đ

Galaxy A10 (2019)

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết - TBTT, TBTS phát triển Mới

M12(12T)Chi tiết gói cước

3.290.000đ

Sub199(12T)Chi tiết gói cước

1.490.000đ

Sub299(12T)Chi tiết gói cước

490.000đ

Sub499(12T)Chi tiết gói cước

---

Sub599(12T)Chi tiết gói cước

---

Sub999(12T)Chi tiết gói cước

---

Sub199(18T)Chi tiết gói cước

690.000đ

Sub299(18T)Chi tiết gói cước

1.000đ

Sub499(18T)Chi tiết gói cước

---

Sub599(18T)Chi tiết gói cước

---

Galaxy A30 (32GB) (2019)

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết - TBTT, TBTS phát triển Mới

M12(12T)Chi tiết gói cước

4.990.000đ

Sub199(12T)Chi tiết gói cước

3.190.000đ

Sub299(12T)Chi tiết gói cước

2.190.000đ

Sub499(12T)Chi tiết gói cước

190.000đ

Sub599(12T)Chi tiết gói cước

1.000đ

Sub999(12T)Chi tiết gói cước

---

Sub199(18T)Chi tiết gói cước

2.390.000đ

Sub299(18T)Chi tiết gói cước

1.090.000đ

Sub499(18T)Chi tiết gói cước

---

Sub599(18T)Chi tiết gói cước

---

Galaxy A20 (2019)

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết - TBTS hiện hữu

Sub399(12T)Chi tiết gói cước

1.090.000đ

Sub699(12T)Chi tiết gói cước

---

Sub1099(12T)Chi tiết gói cước

---

Sub399(18T)Chi tiết gói cước

1.000đ

Sub699(18T)Chi tiết gói cước

---

Galaxy A70 (2019)

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết - TBTS hiện hữu

Sub399(12T)Chi tiết gói cước

5.990.000đ

Sub699(12T)Chi tiết gói cước

3.890.000đ

Sub1099(12T)Chi tiết gói cước

590.000đ

Sub399(18T)Chi tiết gói cước

4.690.000đ

Sub699(18T)Chi tiết gói cước

1.490.000đ

Galaxy A10 (2019)

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết - TBTS hiện hữu

Sub399(12T)Chi tiết gói cước

190.000đ

Sub699(12T)Chi tiết gói cước

---

Sub1099(12T)Chi tiết gói cước

---

Sub399(18T)Chi tiết gói cước

1.000đ

Sub699(18T)Chi tiết gói cước

---

Galaxy A30 (32GB) (2019)

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết - TBTS hiện hữu

Sub399(12T)Chi tiết gói cước

1.790.000đ

Sub699(12T)Chi tiết gói cước

1.000đ

Sub1099(12T)Chi tiết gói cước

---

Sub399(18T)Chi tiết gói cước

490.000đ

Sub699(18T)Chi tiết gói cước

---

Thuê bao trả trước và trả sau phát triển mới chu kỳ 12 tháng:

Điều kiện 1 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết M12 trong 12 tháng

Điều kiện 2 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub199 trong 12 tháng

Điều kiện 3 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub299 trong 12 tháng

Điều kiện 4 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub499 trong 12 tháng

Điều kiện 5 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub599 trong 12 tháng

Điều kiện 6 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub999 trong 12 tháng

Tên gói cước(*)

Loại Thuê bao

Thoại Nội Mạng(*)

Thoại Ngoại Mạng(*)

Data(*)

SMS(*)

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Số chu kỳ cam kết

Điều kiện

Galaxy A20

Galaxy A70

Galaxy A10

Galaxy A30 32GB

Mức ký quỹ tham gia CT mua máy kèm gói cước

Miễn ký quỹ khóa Knox

Galaxy A20

Galaxy A70

Galaxy A10

Galaxy A30 32GB

M12(12T)

TBTT phát triển mới

200 phút

---

1GB

-----

---

12 Tháng

Điều kiện 1

4.190.000đ

9.190.000đ

3.290.000đ

4.990.000đ

---

---

---

---

---

Sub199(12T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

30 phút

3GB

-----

199.000đ

12 Tháng

Điều kiện 2

2.390.000đ

7.390.000đ

1.490.000đ

3.190.000đ

1.600.000đ

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

Sub299(12T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

50 phút

5GB

-----

299.000đ

12 Tháng

Điều kiện 3

1.490.000đ

6.490.000đ

490.000đ

2.190.000đ

2.500.000đ

Áp dụng

Áp dụng

Không áp dụng

Áp dụng

Sub499(12T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

80 phút

8GB

-----

499.000đ

12 Tháng

Điều kiện 4

1.000đ

4.490.00đ

---

190.000đ

4.500.000đ

Không áp dụng

Áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Sub599(12T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

100 phút

10GB

----

599.000đ

12 Tháng

Điều kiện 5

---

3.490.000đ

---

1.000đ

5.500.000đ

Không áp dụng

Áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Sub999(12T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

150 phút

40GB

----

999.000 đ

12 Tháng

Điều kiện 6

---

90.000đ

---

---

8.900.000đ

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng
Thuê bao trả trước và trả sau phát triển mới chu kỳ 18 tháng:

Điều kiện 1 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub199 trong 18 tháng

Điều kiện 2 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub299 trong 18 tháng

Điều kiện 3 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub499 trong 18 tháng

Điều kiện 4 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub599 trong 18 tháng

Tên gói cước(*)

Loại Thuê bao

Thoại Nội Mạng(*)

Thoại Ngoại Mạng(*)

Data(*)

SMS(*)

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Số chu kỳ cam kết

Điều kiện

Galaxy A20

Galaxy A70

Galaxy A10

Galaxy A30 32GB

Mức ký quỹ tham gia CT mua máy kèm gói cước

Miễn ký quỹ khóa Knox

Galaxy A20

Galaxy A70

Galaxy A10

Galaxy A30 32GB

Sub199(18T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

30 phút

3GB

-----

199.000đ

18 Tháng

Điều kiện 1

1.690.000đ

6.690.000đ

690.000đ

2.390.000đ

2.300.000đ

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Sub299(18T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

50 phút

5GB

-----

299.000đ

18 Tháng

Điều kiện 2

290.000đ

5.290.000đ

1.000đ

1.090.000đ

3.650.000đ

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Sub499(18T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

80 phút

8GB

-----

499.000đ

18 Tháng

Điều kiện 3

---

2.390.000đ

---

---

6.600.000đ

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Sub599(18T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

100 phút

10GB

----

599.000đ

18 Tháng

Điều kiện 4

---

890.000đ

---

---

8.050.000đ

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng
Thuê bao trả sau hiện hữu khi mua máy kèm gói cước cũng sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi:

Điều kiện 1 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub399 trong 12 tháng

Điều kiện 2 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub699 trong 12 tháng

Điều kiện 3 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub1099 trong 12 tháng

Điều kiện 4 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub399 trong 18 tháng

Điều kiện 5 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub699 trong 18 tháng

Tên gói cước(*)

Loại Thuê bao

Thoại Nội Mạng(*)

Thoại Ngoại Mạng(*)

Data(*)

SMS(*)

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Số chu kỳ cam kết

Điều kiện

Galaxy A20

Galaxy A70

Galaxy A10

Galaxy A30 32GB

Mức ký quỹ tham gia CT mua máy kèm gói cước

Miễn ký quỹ

Galaxy A20

Galaxy A70

Galaxy A10

Galaxy A30 32GB

Sub399(12T)

TBTS hiện hữu

miễn phí dưới 10 phút

50 phút

5GB

-----

399.000đ

12 Tháng

Điều kiện 1

1.090.000đ

5.990.000đ

190.000đ

1.790.000đ

2.950.000đ

Áp dụng

Áp dụng

Không áp dụng

Áp dụng

Sub699(12T)

TBTS hiện hữu

miễn phí dưới 10 phút

100 phút

10GB

----

699.000đ

12 Tháng

Điều kiện 2

---

3.890.000đ

---

1.000đ

5.100.000đ

Không áp dụng

Áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Sub1099(12T)

TBTS hiện hữu

miễn phí dưới 20 phút

150 phút

20GB

----

1099.000đ

12 Tháng

Điều kiện 3

---

590.000đ

---

---

8.350.000đ

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Sub399(18T)

TBTS hiện hữu

miễn phí dưới 10 phút

50 phút

5GB

-----

399.000đ

18 Tháng

Điều kiện 4

1.000đ

4.690.000đ

1.000đ

490.000đ

4.300.000đ

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Sub699(18T)

TBTS hiện hữu

miễn phí dưới 10 phút

100 phút

10GB

-----

699.000đ

18 Tháng

Điều kiện 5

---

1.490.000đ

---

---

7.500.000đ

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụngQUÀ TẶNG KHUYẾN MẠI KHI MUA SAMSUNG GALAXY A20, A70, A10, A30 32GB


- Thời gian: Từ 27/05/2019 đến 26/06/2019 hoặc đến khi hết quà tặng

- Đối tượng áp dụng: Bán lẻ hoặc mua máy kèm gói cước M12

Quà tặng

Tai nghe JOYROOM JR-E207

Combo Sạc, cáp, tai nghe, quạt cầm tay Titan

Combo Sạc, cáp, iRing, dây cuốn cáp, Hộp đựng Titan

Tai nghe Bluetooth XO B15 4.1

Dòng máy áp dụng

Samsung Galaxy A20

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A30 – 32GB

Giá trị (bao gồm VAT)

250.000

299.000

99.000

290.000(*) Bộ sản phẩm bao gồm :


01 điện thoại

01 BHM trả trước tài khoản 0đ: 50.000đ

240.000đ MobiEZ nạp sẵn vào tài khoản của khách hàng để đăng ký gói cước M12 chu kỳ dành cho TBTT (giao dịch viên hỗ trợ khách hàng đăng ký): 240.000đ