Gói Cước Samsung Galaxy Note 10, Note 10+ (2019)

Galaxy Note 10 (2019)

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết - TBTT, TBTS phát triển Mới (12 Tháng)

M12(12T)Chi tiết gói cước

22.290.000đ

Sub199(12T)Chi tiết gói cước

20.390.000đ

Sub299(12T)Chi tiết gói cước

19.490.000đ

Sub499(12T)Chi tiết gói cước

17.490.000đ

Sub599 (12T)Chi tiết gói cước

16.490.000đ

Sub999 (12T)Chi tiết gói cước

13.090.000đ

Sub1399 (12T)Chi tiết gói cước

9.890.000đ

Galaxy Note 10+ (2019)

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết - TBTT, TBTS phát triển Mới (12 Tháng)

M12(12T)Chi tiết gói cước

25.790.000đ

Sub199(12T)Chi tiết gói cước

23.990.000đ

Sub299(12T)Chi tiết gói cước

23.090.000đ

Sub499(12T)Chi tiết gói cước

21.090.000đ

Sub599 (12T)Chi tiết gói cước

20.090.000đ

Sub999 (12T)Chi tiết gói cước

16.690.000đ

Sub1399 (12T)Chi tiết gói cước

13.390.000đ

Galaxy Note 10 (2019)

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết - TBTT, TBTS phát triển Mới (18 Tháng)

Sub199 (18T)Chi tiết gói cước

19.690.000đ

Sub299 (18T)Chi tiết gói cước

18.290.000đ

Sub499 (18T)Chi tiết gói cước

15.390.000 đ

Sub599 (18T)Chi tiết gói cước

13.890.000đ

Sub999 (18T)Chi tiết gói cước

8.890.000đ

Sub1399 (18T)Chi tiết gói cước

4.090.000đ

Galaxy Note 10+ (2019)

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết - TBTT, TBTS phát triển Mới (18 Tháng)

Sub199 (18T)Chi tiết gói cước

23.290.000đ

Sub299 (18T)Chi tiết gói cước

21.890.000đ

Sub499 (18T)Chi tiết gói cước

18.990.000đ

Sub599 (18T)Chi tiết gói cước

17.490.000đ

Sub999 (18T)Chi tiết gói cước

12.490.000đ

Sub1399 (18T)Chi tiết gói cước

7.690.000đ

Galaxy Note 10 (2019)

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết - TBTS hiện hữu (12T)

Sub399(12T)Chi tiết gói cước

19.090.000đ

Sub699(12T)Chi tiết gói cước

16.890.000đ

Sub1099(12T)Chi tiết gói cước

13.590.000đ

Sub1499(12T)Chi tiết gói cước

10.590.000đ

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết - TBTS hiện hữu (18T)

Sub399(18T)Chi tiết gói cước

17.690.000đ

Sub699(18T)Chi tiết gói cước

14.490.000đ

Sub1099(18T)Chi tiết gói cước

9.690.000đ

Sub1499(18T)Chi tiết gói cước

5.290.000đ

Galaxy Note 10+ (2019)

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết - TBTS hiện hữu (12T)

Sub399(12T)Chi tiết gói cước

22.590.000đ

Sub699(12T)Chi tiết gói cước

20.490.000đ

Sub1099(12T)Chi tiết gói cước

17.190.000đ

Sub1499(12T)Chi tiết gói cước

14.190.000đ

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết - TBTS hiện hữu (18T)

Sub399(18T)Chi tiết gói cước

21.290.000đ

Sub699(18T)Chi tiết gói cước

18.090.000đ

Sub1099(18T)Chi tiết gói cước

13.290.000đ

Sub1499(18T)Chi tiết gói cước

8.890.000đ


Thuê bao trả trước và trả sau phát triển mới sẽ được mua kèm gói cước với mức giá vô cùng hấp dẫn: (12 tháng)

Điều kiện 1 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm bộ hòa mạng trả trước và đăng ký gói M12 12 tháng

Điều kiện 2 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub199 trong 12 tháng

Điều kiện 3 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub299 trong 12 tháng

Điều kiện 4 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub499 trong 12 tháng

Điều kiện 5 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub599 trong 12 tháng

Điều kiện 6 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub999 trong 12 tháng

Điều kiện 7 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub1399 trong 12 tháng

Tên gói cước(*)

Loại Thuê bao

Thoại Nội Mạng(*)

Thoại Ngoại Mạng(*)

Data(*)

SMS(*)

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Số chu kỳ cam kết

Điều kiện

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Mức ký quỹ tham gia CT mua máy kèm gói cước

Miễn ký quỹ khóa Knox

M12

TBTT Phát triển mới

200 phút

---

1GB

---

---

12 Tháng

Điều kiện 1

22.290.000đ

25.790.000đ

---

Không áp dụng

Sub199(12T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

30 phút

3GB

-----

199.000đ

12 Tháng

Điều kiện 2

20.390.000đ

23.990.000đ

1.600.000đ

Không áp dụng

Sub299(12T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

50 phút

5GB

-----

299.000đ

12 Tháng

Điều kiện 3

19.490.000đ

23.090.000đ

2.500.000đ

Không áp dụng

Sub499(12T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

80 phút

8GB

-----

499.000đ

12 Tháng

Điều kiện 4

17.490.000đ

21.090.000đ

4.500.000đ

Không áp dụng

Sub599(12T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

100 phút

10GB

----

599.000đ

12 Tháng

Điều kiện 5

16.490.000đ

20.090.000đ

5.500.000đ

Không áp dụng

Sub999(12T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

150 phút

40GB

----

999.000 đ

12 Tháng

Điều kiện 6

13.090.000

16.690.000đ

8.900.000đ

Không áp dụng

Sub1399(12T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 20 phút

300 phút

60GB

----

1.399.000 đ

12 Tháng

Điều kiện 7

9.890.000

13.390.000đ

12.200.000đ

Không áp dụng
Thuê bao trả trước và trả sau phát triển mới sẽ được mua kèm gói cước với mức giá vô cùng hấp dẫn: (18 tháng)

Điều kiện 8: khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub199 trong 18 tháng

Điều kiện 9 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub299 trong 18 tháng

Điều kiện 10: khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub499 trong 18 tháng

Điều kiện 11 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub599 trong 18 tháng

Điều kiện 12: khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub999 trong 18 tháng

Điều kiện 13: khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub1399 trong 18 tháng

Tên gói cước(*)

Loại Thuê bao

Thoại Nội Mạng(*)

Thoại Ngoại Mạng(*)

Data(*)

SMS(*)

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Số chu kỳ cam kết

Điều kiện

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Mức ký quỹ tham gia CT mua máy kèm gói cước

Miễn ký quỹ khóa Knox

Sub199(18T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

30 phút

3GB

-----

199.000đ

18 Tháng

Điều kiện 8

19.690.000đ

23.290.000đ

2.300.000đ

Không áp dụng

Sub299(18T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

50 phút

5GB

-----

299.000đ

18 Tháng

Điều kiện 9

18.290.000đ

21.890.000đ

3.650.000đ

Không áp dụng

Sub499(18T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

80 phút

8GB

-----

499.000đ

18 Tháng

Điều kiện 10

15.390.000đ

18.990.000đ

6.600.000đ

Không áp dụng

Sub599(18T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

100 phút

10GB

----

599.000đ

18 Tháng

Điều kiện 11

13.890.000đ

17.490.000đ

8.050.000đ

Không áp dụng

Sub999(18T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

150 phút

40GB

----

999.000 đ

18 Tháng

Điều kiện 12

8.890.000

12.490.000đ

13.050.000đ

Không áp dụng

Sub1399(18T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 20 phút

300 phút

60GB

----

1.399.000 đ

18 Tháng

Điều kiện 13

4.090.000

7.690.000đ

17.850.000đ

Không áp dụng
Thuê bao trả sau hiện hữu khi mua máy kèm gói cước cũng sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi:

Điều kiện 1 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub399 trong 12 tháng

Điều kiện 2 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub699 trong 12 tháng

Điều kiện 3 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub1099 trong 12 tháng

Điều kiện 4 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub1499 trong 12 tháng

Điều kiện 5 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub399 trong 18 tháng

Điều kiện 6 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub699 trong 18 tháng

Điều kiện 7 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub1099 trong 18 tháng

Điều kiện 8 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub1499 trong 18 tháng

Tên gói cước(*)

Loại Thuê bao

Thoại Nội Mạng(*)

Thoại Ngoại Mạng(*)

Data(*)

SMS(*)

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Số chu kỳ cam kết

Điều kiện

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Mức ký quỹ tham gia CT mua máy kèm gói cước

Miễn ký quỹ

Sub399(12T)

TBTS hiện hữu

miễn phí dưới 10 phút

50 phút

5GB

-----

399.000đ

12 Tháng

Điều kiện 1

19.090.000đ

22.590.000đ

2.950.000đ

Không áp dụng

Sub699(12T)

TBTS hiện hữu

miễn phí dưới 10 phút

100 phút

10GB

----

699.000đ

12 Tháng

Điều kiện 2

16.890.000

20.490.000đ

5.100.000đ

Không áp dụng

Sub1099(12T)

TBTS hiện hữu

miễn phí dưới 20 phút

150 phút

20GB

----

1.099.000đ

12 Tháng

Điều kiện 3

13.590.000

17.190.000đ

8.350.000đ

Không áp dụng

Sub1499(12T)

TBTS hiện hữu

miễn phí dưới 20 phút

300 phút

40GB

----

1.499.000đ

12 Tháng

Điều kiện 4

10.590.000

14.190.000đ

11.400.000đ

Không áp dụng

Sub399(18T)

TBTS hiện hữu

miễn phí dưới 10 phút

50 phút

5GB

-----

399.000đ

18 Tháng

Điều kiện 5

17.690.000đ

21.290.000đ

4.300.000đ

Không áp dụng

Sub699(18T)

TBTS hiện hữu

miễn phí dưới 10 phút

100 phút

10GB

-----

699.000đ

18 Tháng

Điều kiện 6

14.490.000đ

18.090.000đ

7.500.000đ

Không áp dụng

Sub1099(18T)

TBTS hiện hữu

miễn phí dưới 20 phút

150 phút

20GB

-----

1.099.000đ

18 Tháng

Điều kiện 7

9.690.000đ

13.290.000đ

12.250.000đ

Không áp dụng

Sub1499(18T)

TBTS hiện hữu

miễn phí dưới 20 phút

300 phút

40GB

-----

1.499.000đ

18 Tháng

Điều kiện 8

5.290.000đ

8.890.000đ

16.750.000đ

Không áp dụng(*) Bộ sản phẩm bao gồm :


01 điện thoại Samsung Galaxy Note 10/Note 10+

01 BHM trả trước tài khoản 0đ: 50.000đ

240.000đ MobiEZ nạp sẵn vào tài khoản của khách hàng để đăng ký gói cước M12 chu kỳ dành cho TBTT (giao dịch viên hỗ trợ khách hàng đăng ký): 240.000đ