giá gói cước Samsung Galaxy Note 9 dành cho thuê bao mới-hiện hữu

Galaxy Note 9 128G

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

M12Chi tiết gói cước

21.099.000đ

Sub599(12T)Chi tiết gói cước

16.990.000đ

Sub999(12T)Chi tiết gói cước

11.990.000đ

Sub599(18T)Chi tiết gói cước

12.990.000đ

Sub999(18T)Chi tiết gói cước

7.990.000

Galaxy Note 9 128G

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

M12

X

Sub699(12T)Chi tiết gói cước

16.990.000đ

Sub1099(12T)Chi tiết gói cước

12.990.000đ

Sub699(18T)Chi tiết gói cước

13.990.000đ

Sub1099(18T)Chi tiết gói cước

8.990.000

Galaxy Note 9 512G

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

M12Chi tiết gói cước

26.599.000đ

Sub599(12T)Chi tiết gói cước

21.490.000đ

Sub999(12T)Chi tiết gói cước

17.490.000đ

Sub599(18T)Chi tiết gói cước

18.490.000đ

Sub999(18T)Chi tiết gói cước

13.490.000đ

Galaxy Note 9 512G

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

M12

X

Sub699(12T)Chi tiết gói cước

22.490.000đ

Sub1099(12T)Chi tiết gói cước

18.490.000đ

Sub699(18T)Chi tiết gói cước

19.490.000đ

Sub1099(18T)Chi tiết gói cước

14.490.000đ

Thuê bao trả trước và trả sau phát triển mới sẽ được mua kèm gói cước với mức giá vô cùng hấp dẫn:

Điều kiện 1 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm bộ hòa mạng trả trước và đăng ký gói M12 12 tháng

Điều kiện 2 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub599 trong 12 tháng

Điều kiện 3 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub999 trong 12 tháng

Điều kiện 4 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub599 trong 18 tháng

Điều kiện 5 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub999 trong 18 tháng

Tên gói cước(*)

Loại Thuê bao

Thoại Nội Mạng(*)

Thoại Ngoại Mạng(*)

Data(*)

SMS(*)

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Số chu kỳ cam kết

Điều kiện

Giá Bán Máy

Note 9 128G

Note 9 512G

Mức ký quỹ tham gia CT mua máy kèm gói cước

Miễn ký quỹ

M12

Phát triển mới

200 phút

---

1GB

---

---

12 Tháng

Điều kiện 1

---

21.099.000đ

26.599.000đ

---

---

Sub599(12T)

Thuê bao trả sau phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

100 phút

10GB

-----

599.000 đ

12 Tháng

Điều kiện 2

---

16.990.000đ

21.490.000đ

5.500.000đ

X

Sub999(12T)

Thuê bao trả sau phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

150 phút

40GB

-----

999.000 đ

12 Tháng

Điều kiện 3

---

11.990.000đ

17.490.000đ

8.900.000đ

Không áp dụng

Sub599(18T)

Thuê bao trả sau phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

100 phút

10GB

----

599.000 đ

18 Tháng

Điều kiện 4

---

12.990.000đ

18.490.000đ

8.200.000đ

Không áp dụng

Sub999(18T)

Thuê bao trả sau phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

150 phút

40GB

----

999.000 đ

18 Tháng

Điều kiện 5

---

7.990.000

13.490.000đ

13.200.000đ

Không áp dụng

Thuê bao trả sau hiện hữu khi mua máy kèm gói cước cũng sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi:

Điều kiện 1 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub699 trong 12 tháng

Điều kiện 2 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub1099 trong 12 tháng

Điều kiện 3 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub699 trong 18 tháng

Điều kiện 4 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub1099 trong 18 tháng

Tên gói cước(*)

Loại Thuê bao

Thoại Nội Mạng(*)

Thoại Ngoại Mạng(*)

Data(*)

SMS(*)

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Số chu kỳ cam kết

Điều kiện

Giá Bán Máy

Note 9 128G

Note 9 512G

Mức ký quỹ tham gia CT mua máy kèm gói cước

Miễn ký quỹ

Sub699(12T)

TBTS hiện hữu

miễn phí dưới 10 phút

50 phút

5GB

-----

699.000 đ

12 Tháng

Điều kiện 1

---

16.990.000đ

22.490.000đ

5.200.000đ

X

Sub1099(12T)

TBTS hiện hữu

miễn phí dưới 10 phút

100 phút

10GB

-----

1.099.000 đ

12 Tháng

Điều kiện 2

---

12.990.000đ

18.490.000đ

8.500.000đ

X

Sub699(18T)

TBTS hiện hữu

miễn phí dưới 10 phút

50 phút

5GB

----

699.000 đ

18 Tháng

Điều kiện 3

---

13.990.000đ

19.490.000đ

7.500.000đ

Không áp dụng

Sub1099(18T)

TBTS hiện hữu

miễn phí dưới 10 phút

100 phút

10GB

----

1.099.000 đ

18 Tháng

Điều kiện 4

---

8.990.000

14.490.000đ

12.500.000đ

Không áp dụng

(***) : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm bộ hòa mạng trả trước và đăng ký gói M12 12 tháng.