Thông tin gói cước iPhone 8/8 Plus

iPhone 8 64GB

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

M12Chi tiết gói cước

20.490.000đ

M299(12T)Chi tiết gói cước

17.190.000đ

M579(12T)Chi tiết gói cước

14.290.000đ

M1379(12T)Chi tiết gói cước

9.990.000đ

M299(18T)Chi tiết gói cước

16.090.000đ

M579(18T)Chi tiết gói cước

11.790.000đ

M1379(18T)Chi tiết gói cước

5.490.000đ

iPhone 8 256GB

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

M12Chi tiết gói cước

24.890.000đ

M299(12T)Chi tiết gói cước

21.390.000đ

M579(12T)Chi tiết gói cước

18.490.000đ

M1379(12T)Chi tiết gói cước

14.190.000đ

M299(18T)Chi tiết gói cước

20.290.000đ

M579(18T)Chi tiết gói cước

15.990.000đ

M1379(18T)Chi tiết gói cước

9.690.000đ

iPhone 8 Plus 64GB

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

M12Chi tiết gói cước

23.290.000đ

M299(12T)Chi tiết gói cước

19.940.000đ

M579(12T)Chi tiết gói cước

17.040.000đ

M1379(12T)Chi tiết gói cước

12.740.000đ

M299(18T)Chi tiết gói cước

18.840.000đ

M579(18T)Chi tiết gói cước

14.540.000đ

M1379(18T)Chi tiết gói cước

8.240.000đ

iPhone 8 Plus 256GB

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

M12Chi tiết gói cước

27.690.000đ

M299(12T)Chi tiết gói cước

24.190.000đ

M579(12T)Chi tiết gói cước

21.290.000đ

M1379(12T)Chi tiết gói cước

16.990.000đ

M299(18T)Chi tiết gói cước

23.090.000đ

M579(18T)Chi tiết gói cước

18.790.000đ

M1379(18T)Chi tiết gói cước

12.490.000đ

Chi tiết các gói cước cam kết mua kèm máy điện thoại (Thuê bao trả sau)

Điều kiện 1(*): khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm bộ hòa mạng trả trước

Điều kiện 2(*): khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết

Tên gói cước

Loại Thuê Bao

Thoại nội mạng

Thoại liên mạng

Data

SMS nội mạng

Thời gian cam kết

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Giá bán điện thoại cho khách hàng

iPhone 8 64G

iPhone 8 256G

iPhone 8 Plus 64GB

iPhone 8 Plus 256G

Điều kiện

Mức ký quỹ tham gia CT mua máy kèm gói cước

M12

TTBT phát triển mới

200 phút

---

1G

---

12 tháng

---

20.490.000đ

24.890.000đ

23.290.000đ

27.690.000đ

điều kiện 1(*)

---

M299(12T)

TBTS phát triển mới, hiện hữu

400 phút

40 phút

3GB

40 SMS

12 tháng

299.000

17.190.000đ

21.390.000đ

19.940.000đ

24.190.000đ

Điều kiện 2(*)

2.300.000đ

M579(12T)

TBTS phát triển mới, hiện hữu

600 phút

60 phút

6GB

60 SMS

12 Tháng

579.000đ

14.290.000đ

18.490.000đ

17.040.000đ

21.290.000đ

Điều kiện 2(*)

5.200.000đ

M1379(12T)

TBTS phát triển mới, hiện hữu

1200 phút

300 phút

10GB

300 SMS

12 tháng

1.379.000đ

9.990.000đ

14.190.000đ

12.740.000đ

16.990.000đ

Điều kiện 2(*)

9.500.000đ

M299(18T)

TBTS phát triển mới, hiện hữu

400 phút

40 phút

3GB

40 SMS

18 tháng

299.000

16.090.000đ

20.290.000đ

18.840.000đ

23.090.000đ

Điều kiện 2(*)

3.400.000đ

M579(18T)

TBTS phát triển mới, hiện hữu

600 phút

60 phút

6GB

60 SMS

18 Tháng

579.000đ

11.790.000đ

15.990.000đ

14.540.000đ

18.790.000đ

Điều kiện 2(*)

7.700.000đ

M1379(18T)

TBTS phát triển mới, hiện hữu

1200 phút

300 phút

10GB

300 SMS

18 tháng

1.379.000đ

5.490.000đ

9.690.000đ

8.240.000đ

12.490.000đ

Điều kiện 2(*)

14.000.000đ