GIÁ GÓI CƯỚC SAMSUNG J8 DÀNH CHO THUÊ BAO TRẢ SAU

Galaxy J8

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

Sub399(12T)Chi tiết gói cước

3.890.000đ

Sub699(12T)Chi tiết gói cước

1.690.000đ

Sub399(18T)Chi tiết gói cước

2.490.000đ

Sub699(18T)Chi tiết gói cước

1.000

Chi tiết các gói cước cam kết mua kèm máy điện thoại, Chú Thích :(*)ưu đãi hàng tháng

Điều kiện 1 : thuê bao trả sau phát triển mới

Tên gói cước(*)

Loại Thuê bao

Thoại Nội Mạng(*)

Thoại Ngoại Mạng(*)

Data(*)

SMS(*)

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Số chu kỳ cam kết

Điều kiện

Giá Bán Máy

J8

Mức ký quỹ tham gia CT mua máy kèm gói cước

sub399(12T)

Thuê bao trả sau hiện hữu

miễn phí dưới 10 phút

50 phút

5GB

---

399.000

12 Tháng

Điều kiện 1

---

3.890.000đ

2.950.000

Sub699(12T)

Thuê bao trả sau hiện hữu

miễn phí dưới 10 phút

100 phút

10GB

-----

699.000 đ

12 Tháng

Điều kiện 1

---

1.690.000đ

5.100.000đ

Sub399(18T)

Thuê bao trả sau hiện hữu

miễn phí dưới 10 phút

50 phút

5GB

-----

399.000 đ

18 Tháng

Điều kiện 1

---

2.490.000đ

4.300.000đ

Sub699(18T)

Thuê bao trả sau hiện hữu

miễn phí dưới 10 phút

100 phút

10GB

----

699.000 đ

18 Tháng

Điều kiện 1

---

1.000đ

7.500.000đ