giá gói cước Samsung J8 dành cho thuê bao mới

SamSung Galaxy J8

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

M12Chi tiết gói cước

7.090.000đ

Sub199(12T)Chi tiết gói cước

5.290.000đ

Sub499(12T)Chi tiết gói cước

2.290.000đ

Sub199(18T)Chi tiết gói cước

4.590.000đ

Sub499(18T)Chi tiết gói cước

290.000

Chi tiết các gói cước cam kết mua kèm máy điện thoại, Chú Thích :(*)ưu đãi hàng tháng

Điều kiện 1 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm bộ hòa mạng trả trước và đăng ký gói M12 12 Tháng

Điều kiện 2 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết

Tên gói cước(*)

Loại Thuê bao

Thoại Nội Mạng(*)

Thoại Ngoại Mạng(*)

Data(*)

SMS(*)

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Số chu kỳ cam kết

Điều kiện

Giá Bán Máy

SamSung J8

Mức ký quỹ tham gia CT mua máy kèm gói cước

M12

TBTT phát triển mới

200 phút

---

1GB

---

---

12 Tháng

Điều kiện 1

---

7.090.000đ

---

Sub199(12T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

30 phút

3GB

-----

199.000 đ

12 Tháng

Điều kiện 2

---

5.290.000đ

1.600.000đ

Sub499(12T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

80 phút

8GB

-----

499.000 đ

12 Tháng

Điều kiện 2

---

2.290.000đ

4.500.000đ

Sub199(18T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

30 phút

3GB

----

199.000 đ

18 Tháng

Điều kiện 2

---

4.590.000đ

2.300.000đ

Sub499(18T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

80 phút

8GB

----

499.000 đ

18 Tháng

Điều kiện 2

---

290.000đ

6.600.000đ

(***) : khách hàng tham gia trương trình mua máy kèm bộ hòa mạng trả trước và đăng ký gói M12 12 tháng.